Hlavná stránka

Produkty

Dodacie a platobné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Tovar doručujeme prostredníctvom kuriéra spoločnosti UPS, IN TIME s.r.o Telefonický kontakt na dispečing UPS č.:16877 dispečing IN TIME s.r.o č. 02 16160 kontakt Doba prepravy je od 48 hodín (v pracovné dni) v rámci Slovenska, a od 72 hodín (v pracovné dni) vrámci Českej republiky. O uskutočnenom odoslaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom alebo SMS.Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 9 - 16 hod., čiže počas pracovnej doby. Sobotňajšie doručenie je za príplatok a je iba do vybraných okresných miest. Bližšie informácie poskytne predávajúci e-mailom alebo telefonicky.Objednaný tovar je možné prevziať aj osobne v predajniach predávajúceho. Možnosť pre osobný odber treba uviesť v objednávke, aby predávajúci tovar vopred pripravil. Pri osobnom odbere kupujúci neplatí cenu prepravy. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tovar bude odoslaný (dodaný) v termíne určenom pri každom výrobku (deň objednávky sa nezapočítava do termínu odoslania až nasledujúci deň a pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň). Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou (v prípade objednávky troch produktov s dodacími lehotami 2,4 a 7 dní, automaticky bude pre celú objednávku platiť najdlhšia dodacia lehota, teda 7 dní). Informácia o dodacej lehote daného výrobku sa nachádza pri jeho obrázku v položke "Dostupnosť" a znamená: kedy je / bude na sklade. Ak je uvedené, že tovar je skladom, tento tovar je možné ihneď expedovať, a kupujúcemu bude odoslaný najneskôr do 48 hodín. Ak je uvedené, že tovar nie je skladom, tovar sa objednáva u dodávateľa. O dodaní bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu. Približný termín dodania môže pred objednaním kupujúci zistiť na telefónnych číslach alebo e-mailoch predávajúceho. Objednaný tovar, ktorý je momentálne nedostupný, môže predávajúci kupujúcemu rezervovať podľa poradia objednávky kupujúceho medzi ostatnými záujemcami. Dostupnosť takého tovaru predávajúci pravidelne preveruje a priebežne kupujúceho informuje e-mailom alebo prostredníctvom SMS.

Cena dopravy UPS

Cena dobierky

Cena prepravy

do 100,-Eur

6,00 Eur

nad 100,-Eur do 20kg

zdarma

Cena dopravy(IN TIME s.r.o.) do ČR

Hmotnosť zásielky

Cena prepravy

0,1-5kg

15,-Eur

5-10kg

20,-Eur

10-20kg

25,-Eur

20-30kg

30,-Eur

30-40kg

50,-Eur

40-50kg

70,-,Eur

Pri vyššej hmotnosti zásielky sa cena prepravy rieši individuálne.

Doručenie kuriérommá viacero výhod:

· doručeniedo 24 hodínod expedície (doručuje sa v pracovné dni)

· doručenie vždypriamo do rúk kupujúceho- domov alebo do práce

· možnosťsledovaťcez internet, kde sa momentálne zásielka nachádza

· v prípade neúspešného prvého pokusu o doručenie,druhý pokus o doručenie v cene.

5.3.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 3 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného, kupujúcim používaného zariadenia.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.10. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný list výrobcu.

5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, platba prostredníctvom platobnej karty, platba prostredníctvom faktúry so splatnosťou.